Balakrishna Ultimate Performance as Sri Krishna Devaraya @ Lepakshi Utsavalu